Back to top

FREISTATA E KENYA TSHEBETSO YA DIPUO TSA MMUSO

6 June 2017

MOLAO WA TSHEBEDISO YA DIPUO TSA MMUSO TSA FREISTATA

Molao wa Tshebediso ya Dipuo tsa Mmuso tsa Freistata, Molao wa 1 wa 2017, o tla qala ka la 01 Phuptjane 2017, jwalo ka ha ho phatlaladitswe ke Tonakgolo ya Freistata, Mohlomphehi ES Magashule, Gazeteng ya Provense ka la 12 Motsheanong 2017. Molao ona o ama mafapha ohle a Provense ya Freistata le ditheo tsa setjhaba tsa provense, ka maikemisetso a ho laola le ho hlokomela tshebediso ya dipuo tsa mmuso bakeng la mesebetsi ya mmuso, ho kgothalletsa tekano ya dipuo tsa mmuso tsa Freistata, le taolo e ntle ya dipuo lebakeng la tsamaiso e atlehileng ya ditshebeletso tsa setjhaba, ha ho ntse ho tswellwa ka ho sebeletsa baahi ba Provense ya Freistata.
Molao o hlalosa leano la puo la Mmuso wa Provense ya Freistata, o ileng wa amohelwa ke Lekgotla la Phethahatso; mme o fa Letona la Dipapadi, Bonono, Botjhaba le Boikgathollo (DSACR) matla a ho theha yuniti ya dipuo ya provense e tla eletsa Letona ditabeng tsa maano le maqheka a amanang le merero e seng e hlalositswe; le foramo ya puo e kopantseng mafapha ho kgothalletsa botsitso, tshebedisano mmoho le therisano pakeng tsa mafapha a provense le ditheo tsa setjhaba tshebedisong ya dipuo tsa mmuso mesebetsing ya mmuso.
Ho ya ka Molao ona, lefapha le leng le le leng la provense kapa ditheo tsa mafapha, di lokela ho kgetha Mosebetsi wa tsa Puo ho eletsa Hlooho ya Lefapha (HOD) kapa Mosebetsi ya Ikarabellang ditabeng tsa leano la puo le ho etsa tlaleho e tla nehwa Letona la DSACR. Dihlooho tsa Mafapha le Basebetsi ba Ikarabellang ba tlamehile ho tlalehela Letona la DSACR tabeng tsa ho kenngwa tshebetsong ha leano la puo mafapheng le ditheong tsa bona selemo se seng le se seng. Letona lona le tla tlaleha Lekgotleng la Ketsamolao la Freistata, selemo le selemo, ka maemo le tshebediso ya dipuo tsa mmuso Mmusong wa Provense, mesebetsing ya mmuso.
Puong ya hae ya Ditekanyentso Kabo tsa 2017/18, Letona Leeto o itse, “Ho fihlela jwale, re thusitse dimmasepala tsa lehae tsohle tsa provense, hammoho le Mangaung Metro, ho etsa Maano a tsona a Puo. Re tla tswella ho thusa dimmasepala tsena le ka
ho kenya tshebetsong le ho laola tshebediso ya maano a bona a puo selemong sa
ditjhelete sa 2017/18. Re thabela ho fana ka tlaleho ya hore “Molao wa Tshebediso ya
Dipuo tsa Molao tsa Freistata” o amohetswe ke Lekgotla la Ketsamelao la Freistata.
Re rata ho leboha bakgathatema bohle ba bileng le seabo mosebetsing ona. Molao ona
o re laela hore re thehe Yuniti ya tsa Puo e phethahetseng, dimmasepaleng tsohle.”

By Tankane Pitso

Issued by:
Tankiso Zola
Director: Communication and IT